Cabotage

Cabotage is toegestaan onder dekking van de Eurovergunning. Hierbij gelden de volgende
voorschriften.

De regeling met betrekking tot cabotagevervoer, waaronder wordt verstaan binnenlands vervoer in de Tsjechische Republiek op tijdelijke basis, is in overeenstemming met EU Verordening 31138/1993. Dit houdt in dat cabotage wordt geregeld door de wetten, regelingen en administratieve bepalingen van kracht in de Tsjechische Republiek op de volgende gebieden:
a. voorwaarden die de vervoersovereenkomst bepalen; nationale regels wijken af van die van de CMR
b. eisen met betrekking tot het vervoer van bepaalde categorieën goederen, in het bijzonder gevaarlijke stoffen, bederfelijke levensmiddelen, levende dieren
c. BTW op vervoersdiensten. Indien van toepassing moet de vervoerder voor de BTW geregistreerd zijn bij het Belastingkantoor in Praag 1.

BTW
Het standaard tarief is 20 procent, het gereduceerd tarief 10 procent. Verzoeken om restitutie dienen binnen negen maanden (uiterlijk 30 september) na afloop van een kalenderjaar digitaal te zijn ingediend bij de Nederlandse belastingdienst. Sinds 1 januari 2010 gelden er nieuwe BTW regels in de EU.

Maten en gewichten
Bij cabotage kunnen afwijkende maximumgewichten gelden. Zie hoofdstuk 6, Toegestane
maximummaten en -gewichten.

Tijdelijk verblijf

In Tsjechië zijn 3 cabotageritten binnen 7 dagen toegestaan, mits volgend op een internationale rit met hetzelfde voertuig, waarbij eerst de lading bestemd voor Tsjechië werd gelost. Eén cabotagerit is toegestaan binnen 3 dagen na binnenkomst in Tsjechië met een leeg voertuig, in aansluiting op een internationale rit, waarbij goederen werden gelost in een andere EU-lidstaat. CMR’s van internationale ritten dienen aan boord te zijn.